Kreatinin

Kreatinin är en nedbrytningsprodukt från kreatinfosfat i musklerna. Denna nedbrytningsprodukt filtreras ut via njurarna och nivåerna av kreatinin speglar till viss del njurarnas funktion. Nivåerna av kreatinin skiljer sig mellan könen och viss åldersvariation föreligger också. Även en persons muskelmassa spelar roll där muskulösa personer förväntas ha högre nivåer och magra personer ofta får lägre. Har man ätit kött eller tar kosttillskott som innehåller kreatin (ett förstadie till kreatinin) så kan värdena öka tillfälligt. 
Kreatinin är ett förhållandevis enkelt och billigt prov som man länge använt inom sjukvården för att få en grov bild av njurarnas funktion men är samtidigt behäftat med en del felkällor. För att få lite klarare bild av njurarnas funktion kan det behövas andra kompletterande prover som t.ex. Cystatin C som något mer tillförlitligt speglar njurfunktionen. 

Lågt

Högt

  • Kan ses hos magra personer med liten muskelmassa såsom t.ex. äldre eller undernärda

  • Kan betyda att njurfunktionen är nedsatt och ofta finns ett stort värde i att jämföra med tidigare tagna prover för att se hur proverna förändrats över tid

  • Kan bero på ökat köttintag eller på intag av kosttillskott innehållande kreatin

  • Kan också ses då man har stor muskelmassa eller om man har pågående muskelnedbrytning i kroppen

  • Vissa läkemedel kan också höja kreatininvärdena i blodet 

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon

Betalning med